صفات خدا

صفات خدا

خدا درباره‌ی کیستی خود چه می‌گوید؟

تصورات غلط درباره‌ی خدا فراوان است. اما لازم نیست اینطور باشد. خدا شخصیت خود را در کتاب‌مقدس آشکار نموده و صفاتی را که معرف او هستند، را تنویر بخشیده است. با اینکه به عنوان مخلوقاتی محدود نمی‌توانیم هرگز حقیقتا همه‌ی جنبه‌های وجودی خدا را بشناسیم، اما باید آنچه خودِ او فرموده است را مطالعه کنیم.

در این مجموعه تعالیم 16 قسمتی صفات خدا، مدرس همکار در لیگونیر، دکتر استیون جِی. لاوسون، درکی کتاب‌مقدسی از صفات الاهی را بیان می‌کند و نشان می‌دهد چطور درکی صحیح از خدا می‌تواند بر همه‌ی جنبه‌های زندگی ما تاثیر بگذارد.