از مقالات

4 آوریل 2024

‌عالی‌ترین منفعت

پولس رسول برحسب تجربیات خود، آسایشی را می‌شناسد که از قناعت و خشنودی در مسیح ناشی می‌شود. او با داشتن زندگی در و همراه با مسیح، آسایش لازم برای این زندگی و زندگی ابدی را دارد.

از مقالات

4 آوریل 2024

‌عالی‌ترین منفعت

پولس رسول برحسب تجربیات خود، آسایشی را می‌شناسد که از قناعت و خشنودی در مسیح ناشی می‌شود. او با داشتن زندگی در و همراه با مسیح، آسایش لازم برای این زندگی و زندگی ابدی را دارد.