از مقالات

3 آوریل 2021

توقف‌باوری

 آیا عطایایی که رسولان توسط آنها کلام و قدرت مسیح را به مردم شناسانیده و کلیسا را گسترش دادند همچنان به افراد داده می‌شود؟ تعلیم کلام خدا و تاریخ کلیسا به ما نشان می‌د‌هد که خداوند بعد از مکتوب شدن کلامش و گسترش کلیسایش اعطای عطایای نشانه‌ای شفا، نبودت، تکلم به زبان‌ها و معجزات را متوقف نموده.
3 آوریل 2021

درک خواسته‌ی خداوند

خواسته‌ی خداوند از ما چیست؟ این سوالی بسیار اساسی و عمیق است که درک آن در زندگی مسیحی ما می‌تواند باعث فروتنی و در نظر گرفتن جلال خداوند در تمام موقعیت‌ها بشود.
31 مارس 2021

لذت بردن از تثلیث

خدا را پدر خود دانستن نه تنها منجر به شادی بیشتر ما می‌شود، بلکه آرامش و لذت عمیقی به ما می‌دهد. افتخار اینکه خداوند پدر ما باشد حیرت‌انگیز است. فرزند پادشاهی ثروتمند بودن دلپذیر است، اما محبوب فرمانروای عالم بودن وصف ناپذیر است.

از مقالات

3 آوریل 2021

توقف‌باوری

 آیا عطایایی که رسولان توسط آنها کلام و قدرت مسیح را به مردم شناسانیده و کلیسا را گسترش دادند همچنان به افراد داده می‌شود؟ تعلیم کلام خدا و تاریخ کلیسا به ما نشان می‌د‌هد که خداوند بعد از مکتوب شدن کلامش و گسترش کلیسایش اعطای عطایای نشانه‌ای شفا، نبودت، تکلم به زبان‌ها و معجزات را متوقف نموده.
3 آوریل 2021

درک خواسته‌ی خداوند

خواسته‌ی خداوند از ما چیست؟ این سوالی بسیار اساسی و عمیق است که درک آن در زندگی مسیحی ما می‌تواند باعث فروتنی و در نظر گرفتن جلال خداوند در تمام موقعیت‌ها بشود.

منابع

 منابع

منابع

 منابع