از مقالات

1 ژوئن 2021

عادل‌شمردگی فقط به وسیله‌ی ایمان

ما معتقدیم نمی‌توانیم با شایستگی‌‌ها، کارها و رضایت‌های خودمان بخشایش از گناه و رستگاری را از پیشگاه خداوند کسب کنیم، بلکه این مهم به وسیله‌ی فیض، به خاطر عیسی مسیح و از طریق ایمان محقق می‌شود.
1 ژوئن 2021

شادی در کارمان

اهمیت و ارزش شغل ما زمانی برای‌مان آشکار می‌شود که با قناعت و شادی کار و شغل خود را وسیله‌ای برای جلال دادن خداوند دانسته و عیسی مسیح و زندگی او را نمونه‌ی خود قرار دهیم. او که آمد تا خدمت کند و نه این که خدمت شود.
1 ژوئن 2021

شادی در جامعه

خداوند ما را با عطایا و استعدادهای مختلف خوانده تا در کلیسا و در کنار دیگر مسیحیان در شادی نجات خود رشد نماییم. شادی حقیقی که تنها در مسیح یافت می‌شود و نه برای منفعت شخصی بلکه برای بنا و تقویت کلیسا به آن خوانده شده‌ایم.

از مقالات

1 ژوئن 2021

عادل‌شمردگی فقط به وسیله‌ی ایمان

ما معتقدیم نمی‌توانیم با شایستگی‌‌ها، کارها و رضایت‌های خودمان بخشایش از گناه و رستگاری را از پیشگاه خداوند کسب کنیم، بلکه این مهم به وسیله‌ی فیض، به خاطر عیسی مسیح و از طریق ایمان محقق می‌شود.
1 ژوئن 2021

شادی در کارمان

اهمیت و ارزش شغل ما زمانی برای‌مان آشکار می‌شود که با قناعت و شادی کار و شغل خود را وسیله‌ای برای جلال دادن خداوند دانسته و عیسی مسیح و زندگی او را نمونه‌ی خود قرار دهیم. او که آمد تا خدمت کند و نه این که خدمت شود.

منابع

 منابع

منابع

 منابع