از مقالات

10 اکتبر 2022

نجات از چه؟

در دیدگاه پلیجیانیسم چیزی به نام نجات و نجات‌دهنده وجود ندارد چرا که در دیدگاه‌های پلیجیانیسم و لیبرالیسم، نجات یک نیاز به شمار نمی‌آید.
7 اکتبر 2022

تاریخ کلیسا و مشارکت فرهنگی

حتی فرمان کتاب‌مقدس برای سرمشق‌گیری از مسیح به این معنا نیست که ماموریتی که فقط خاص او هست از آن ماست. نهایت کفر است اگر چنین فکری کنیم.
5 اکتبر 2022

تربیت فرزندان برای پرستش

اگر ما به‌عنوان قوم خدا بخواهیم فرزندانمان را به‌گونه‌ای پرورش دهیم که جلال‌دهنده و حرمت‌نهنده‌ی نام خداوند باشند نباید خود ما از گرد آمدن برای پرستش غافل شویم (عبرانیان ۱۰: ۲۵).

از مقالات

10 اکتبر 2022

نجات از چه؟

در دیدگاه پلیجیانیسم چیزی به نام نجات و نجات‌دهنده وجود ندارد چرا که در دیدگاه‌های پلیجیانیسم و لیبرالیسم، نجات یک نیاز به شمار نمی‌آید.
7 اکتبر 2022

تاریخ کلیسا و مشارکت فرهنگی

حتی فرمان کتاب‌مقدس برای سرمشق‌گیری از مسیح به این معنا نیست که ماموریتی که فقط خاص او هست از آن ماست. نهایت کفر است اگر چنین فکری کنیم.