تعلیم کتاب‌مقدس و منابع قابل اعتماد برای شاگردسازی

از مقالات

3 نوامبر 2021

موفقیت دنیوی

گاهی زندگی کردن بر اساس آموزه‌های کتاب مقدس باعث رسیدن به موفقیت دنیوی می‌شود. با این حال در مواقعی دیگر داشتن زندگی عادلانه می‌تواند به بهای از دست دادن موفقیت‌های دنیوی باشد. تعادل در میان این دو با درک درست از معنای موفقیت و شناخت کلام خدا حاصل می‌شود.
3 نوامبر 2021

ابزار فیض چیست؟

ابزار فیض، وسایلی است که خداوند معین نموده که به وسیله‌ی آنها روح‌القدس ایمانداران را قادر می‌سازد تا مسیح و مزایای نجات را دریافت کنند. خداوند کلام خود، آیین‌ها و دعا را به عنوان مهمترین ابزار فیض مقرر نموده تا به وسیله‌ی آنها شناخت و برکات مسیح را به مقدسین ببخشد.
3 نوامبر 2021

ما اصلاح‌یافته هستیم

اصلاح‌یافته بودن صرفا به معنی ایستادگی بر آموزه‌هایی که پدران اصلاح‌گرای ما در دوران اصلاحات باور داشتند نیست، بلکه به معنی ایستادگی بر کلام خداوند است. اصلاح‌یافته بودن باور صرف به این موضوع نیست که خداوند حاکم بر نجات افراد است، بلکه باور این موضوع است که او بر تمامی امور حاکمیت مطلق دارد.

از مقالات

3 نوامبر 2021

موفقیت دنیوی

گاهی زندگی کردن بر اساس آموزه‌های کتاب مقدس باعث رسیدن به موفقیت دنیوی می‌شود. با این حال در مواقعی دیگر داشتن زندگی عادلانه می‌تواند به بهای از دست دادن موفقیت‌های دنیوی باشد. تعادل در میان این دو با درک درست از معنای موفقیت و شناخت کلام خدا حاصل می‌شود.
3 نوامبر 2021

ابزار فیض چیست؟

ابزار فیض، وسایلی است که خداوند معین نموده که به وسیله‌ی آنها روح‌القدس ایمانداران را قادر می‌سازد تا مسیح و مزایای نجات را دریافت کنند. خداوند کلام خود، آیین‌ها و دعا را به عنوان مهمترین ابزار فیض مقرر نموده تا به وسیله‌ی آنها شناخت و برکات مسیح را به مقدسین ببخشد.