از مقالات

5 می 2021

بی‌اعتنایی به آموزه‌ها

درک و زندگی بر اساس آموزه‌های راستین ایمان مسیحی باعث رشد در شناخت خداوند و اتحاد با او و دیگر ایماندارن می‌شود. از طرفی بی توجهی به آموزه‌ها می‌تواند پنجره‌ای به روی بدعت‌ها و جدایی‌ها باشد.
5 می 2021

خدای پسر

پسر خدا از پدر زاده شده، نه بدان معنا که او در یک رویداد و یا دوره‌ای از زمان به وجود آمده یا از پدر مشتق شده. بلکه بدان معنا که در ازلیت و در ذات الهی پسر با تمام صفات و قدرت و الوهیت از پدر مولود گشته.
5 می 2021

خدای روح‌القدس

روح‌القدس یکی از اقانیم تثلیث مقدس است. او در تمام عملکردهای خود اراده‌ی ذات مبارک تثلیث مقدس را انجام می‌رساند. توجه به عملکردهای روح‌القدس به عنوان یک نیرو یا قدرت و یا به شکلی مجزا از خدای پدر و خدای پسر دیدگاهی دور از مسیحت حقیقی می‌باشد.

از مقالات

10 می 2021

آیا خدا وجود دارد؟

در این کتابچه، دکتر آر. سی. اسپرول اثبات م یکند که برای ایمان آوردن مجبور نیستیم که از عقل خود صر فنظر کنیم. در حقیقت، منطق و عقل، ب هروشنی نشان م یدهند که خدا وجود دارد و هی چکس بهان های برای ب یایمانی خود ندارد. دکتر اسپرول استدلا لهای رایج خداناباوران را رد م یکند و ناسازگاری و ماهیت غیرمنطقی انکار وجود خدا را نمایان می سازد.
10 می 2021

مسابقه‌ی ایمان

در این کتابچه، دکتر، آر. سی. اسپرول، آن‌چه را که برای زندگی و ایمان ما بسیار مهمّ هستند، توضیح می‌دهد. هم‌چنان‌که او به‌روشنی مفهوم و معنای ایمان مسیحی را شرح می‌دهد و به راه پیروزی اشاره می‌کند، امید ما نیز این است که شما خود را به این چالش وا دارید که زندگی شما تا این لحظه چگونه سپری شده و چگونه به‌سوی زندگی ابدی پیش می‌روید.

منابع

 منابع

منابع

 منابع