از مقالات

8 آگوست 2022

کلام خدا به‌عنوان ابزار فیض

کتاب‌مقدس صرفاً مرکب و کاغذ نیست. موعظه‌ی کلام خدا نیز بسیار فراتر از یک سخنرانی است. کلام خدا زنده و مقتدر است، زیرا خداوند از طریق آن به‌طور مؤثر توسط روح‌ قدوس خود عمل می‌کند.مقدس صرفاً مرکب و کاغذ نیست. موعظه‌ی کلام خدا نیز بسیار فراتر از یک سخنرانی است. کلام خدا زنده و مقتدر است، زیرا خداوند از طریق آن به‌طور مؤثر توسط روح‌ قدوس خود عمل می‌کند.
6 آگوست 2022

آیین‌ها به‌عنوان ابزار فیض

آیین‌ها اگرچه مهم هستند، اما مسیح را به خودی خود و به نحوی عرفانی به ما اعطا نمی‌کنند. با این حال، وقتی آیین‌ها به درستی انجام شوند، ابزارهای حیاتی فیض بوده و ما را به جهت راه رفتن با خدا تقویت می‌کنند.
3 آگوست 2022

ابزارهای متداول فیض

اگر واقعاً معتقدیم که خدا حاکم است، باید به ابزارهایی که او برای رسیدن به اهداف مورد نظرش تعیین نموده اعتماد کنیم. ابزار معمولی فیض، یعنی کلام خدا، دعا، آیین‌های تعمید و شام خداوند، و به همراه همه‌ی آنها انضباط کلیسایی و رسیدگی روحانی.

از مقالات

8 آگوست 2022

کلام خدا به‌عنوان ابزار فیض

کتاب‌مقدس صرفاً مرکب و کاغذ نیست. موعظه‌ی کلام خدا نیز بسیار فراتر از یک سخنرانی است. کلام خدا زنده و مقتدر است، زیرا خداوند از طریق آن به‌طور مؤثر توسط روح‌ قدوس خود عمل می‌کند.مقدس صرفاً مرکب و کاغذ نیست. موعظه‌ی کلام خدا نیز بسیار فراتر از یک سخنرانی است. کلام خدا زنده و مقتدر است، زیرا خداوند از طریق آن به‌طور مؤثر توسط روح‌ قدوس خود عمل می‌کند.
6 آگوست 2022

آیین‌ها به‌عنوان ابزار فیض

آیین‌ها اگرچه مهم هستند، اما مسیح را به خودی خود و به نحوی عرفانی به ما اعطا نمی‌کنند. با این حال، وقتی آیین‌ها به درستی انجام شوند، ابزارهای حیاتی فیض بوده و ما را به جهت راه رفتن با خدا تقویت می‌کنند.