از مقالات

21 مارس 2023

وقتی از «حرمت زندگی انسان» صحبت می‌کنیم، منظورمان چیست؟

کرامت انسان از خداوند سرچشمه گرفته و ارزش بالایی به انسان، به‌عنوان خلقتی محدود، وابسته، و مشروط از سوی خالقش بخشیده شده است.
16 مارس 2023

جایگاه دعا

اول تسالونیکیان ۵: ۱۷ به ما دستور می‌دهد که بی‌وقفه دعا کنیم. این بدان معناست که ما باید در یک حالت ارتباط مستمر و مداوم با پدرمان باشیم.
14 مارس 2023

3 نوع از شریعت‌گرایی

انجیل انسان‌ها را به توبه، قدوسیت و خداپرستی فرا می‌خواند. به همین دلیل، جهان انجیل را ناپسند می‌یابد.

از مقالات

21 مارس 2023

وقتی از «حرمت زندگی انسان» صحبت می‌کنیم، منظورمان چیست؟

کرامت انسان از خداوند سرچشمه گرفته و ارزش بالایی به انسان، به‌عنوان خلقتی محدود، وابسته، و مشروط از سوی خالقش بخشیده شده است.
16 مارس 2023

جایگاه دعا

اول تسالونیکیان ۵: ۱۷ به ما دستور می‌دهد که بی‌وقفه دعا کنیم. این بدان معناست که ما باید در یک حالت ارتباط مستمر و مداوم با پدرمان باشیم.