اعتقادنامه‌ها و اعتراف‌نامه‌ها | خدمات لیگونیر

اعتقادنامه‌ها و اعتراف‌نامه‌ها

از دیرباز تاکنون، کلیسای مسیح، اعتقادنامه‌های ایمانی چندی را پیروی نموده که مبانی ایمان مسیحی راستین را توضیح می‌دهند. در این‌جا، ما اعتقادنامه‌های ایمانی‌ای را معرفی می‌کنیم که همگانی بوده و توسّط کلیسا در سده‌های آغازین مسیحیت، محرز و تأیید شده‌اند. هم‌چنین مهم‌ترین اعتقادنامه‌های جنبش اصلاحات را معرفی می‌کنیم که کلیسا از زمان اصلاحات، آن‌ها را تبیین و تعریف نموده است.