اعتقادنامه‌ها و اعتراف‌نامه‌ها

از دیرباز تاکنون، کلیسای مسیح، اعتقادنامه‌های ایمانی چندی را پیروی نموده که مبانی ایمان مسیحی راستین را توضیح می‌دهند. در این‌جا، ما اعتقادنامه‌های ایمانی‌ای را معرفی می‌کنیم که همگانی بوده و توسّط کلیسا در سده‌های آغازین مسیحیت، محرز و تأیید شده‌اند. هم‌چنین مهم‌ترین اعتقادنامه‌های جنبش اصلاحات را معرفی می‌کنیم که کلیسا از زمان اصلاحات، آن‌ها را تبیین و تعریف نموده است.

اعتقادنامه‌ها و اعتراف‌نامه‌ها

اعتقاد‌نامه‌ی بلژیک در سال ۱۵۶۱ نوشته شد، شرح جامعی از ایمان مسیحی و اصلاح‌شده بدست می‌دهد. هدف از این اعتقادنامه‌ آن است که خوانندگانش به این نتیجه برسند که ایمان اصلاح‌شده همان ایمان تاریخی کلیسای مسیحی است.

اعتقاد‌نامه‌ی بلژیک

اعتقادنامه‌ها و اعتراف‌نامه‌ها

اعتقادنامه‌ی وست‌مینستر، که در سال ۱۶۴۶ منتشر شده، یکی از مهم‌ترین اسنادی است که به تبیین آموزه­‌های مسیحی مبتنی بر کتاب مقدّس، از دیدگاه الهیات جنبش اصلاحات می‌پردازد. این اعتقادنامه به‌واسطه‌ی دارا بودن محتوایی غنی، تعالیمی جامع و صحیح، و با اتّکاء به متون کتاب مقدّسی برای هریک از حقائق الاهیاتی که در هر بند از اعتقادنامه بدان‌ها اشاره‌ شده، شناخته‌ شده است.

اعتقادنامه‌ی وست‌مینستر


اعتقادنامه‌ها و اعتراف‌نامه‌ها

این ایمان‌نامه، در سال ۴۵۱ میلادی توسط شورای کالسدون تصویب شد که قاطعانه الوهیّت مسیح و ذات انسانی او را تصدیق نموده و هم‌چنین به برابری مسیح با پدر در ذات، جلال، عظمت و قدرت، تأکید می‌کند.

ایمان‌نامه‌‏ی کالسدون

Need-for-Illustrations_620

اعتقادنامه‌ی آتاناسیوس، به‌صورتی جامع و فراگیر، تعالیم مسیحیّت راستین را درمورد ایمان به یک خدای واحد در تثلیث، شرح می‌دهد. این اعتقادنامه، شرحی در مورد متمایز بودن سه اقنوم (شخص) تثلیث از یک‌دیگر و بدون این‌که در ذات، از هم جدا و یا تقسیم شده باشند، ارائه می‌دهد. این تثلیث ذاتی خدا، نه موقّت و نه موروثی، بلکه ازلی و ابدی و حقیقی است. این اعتقادنامه تأکید می‌کند که بدون پذیرفتن و اعتراف این ایمان، نجات شخص، ممکن و میسّر نیست.

اعتقادنامه‌ی آتاناسیوس


Keep-the-Sabbath_620

اعتقادنامه‌ی نیقیه از الوهیّت مسیح دفاع کرده و به برابری ذات او با خدای پدر تأکید دارد و تجسّم و نجات توسط مسیح را شرح می‌دهد. هم‌چنین بر الوهیّت روح‌القدس و برابری او با پدر و با پسر تأکید می‌نماید.

اعتقادنامه‌ی نیقیه

Creeds-Confessions_620

اعتقادنامه‌ی رسولان که قدمت آن به حدود ۲۰۰۰ سال پیش باز می‌گردد، چکیده­‌ای از جوهره‌ی ایمان مسیحی است. کانون توجّه این اعتقادنامه بر ذات و وجود خدا بوده و درمورد سه اقنوم (شخص) تثلیث و برابری آن‌ها در جلال و عظمت و هم‌چنین درمورد تفاوت نقش این سه اقنوم در تاریخ نجات بشر توضیح می‌دهد.

اعتقادنامه‌ی رسولان