تأملات- خدمات لیگونیر

تأملات

این تاملات کوتاه از نوشته‌های دکتر آر. سی. اسپرول گرفته شده است تا ایمان‌داران را در زندگی مسیحی‌شان، از طریق درک شخصیت خدا، قدوسیت او و کار نجات‌بخش مسیح برای قوم خدا تشیق کنند.