تأملات

این تاملات کوتاه از نوشته‌های دکتر آر. سی. اسپرول گرفته شده است تا ایمان‌داران را در زندگی مسیحی‌شان، از طریق درک شخصیت خدا، قدوسیت او و کار نجات‌بخش مسیح برای قوم خدا تشیق کنند.

1440×810

این برنامه مطالعه کتاب مقدس، نیایشی است ۴روزه از آر. سی. اسپرول با موضوع اینکه چطور از وقت‌تان برای خدا استفاده کنید. هر نیایش، فراخوانی است برای شما تا در حضور خدا، تحت اقتدار خدا، و نیز برای جلال خدا زندگی کنید.

از وقتتان برای خدا استفاده کنید