این برنامه مطالعه کتاب مقدس، نیایشی است ۴روزه از آر. سی. اسپرول با موضوع اینکه چطور از وقت‌تان برای خدا استفاده کنید. هر نیایش، فراخوانی است برای شما تا در حضور خدا، تحت اقتدار خدا، و نیز برای جلال خدا زندگی کنید.