به‌موقع، انجام دادن

اشعيا 26: 3
دل ثابت را درسلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر توتوکل دارد.
فلبييان 4: 8
خلاصهای برادران، هرچه راست باشد وهرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیک نام است و هر فضیلت و هرمدحی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید.
روميان 8: 5
زیرا آنانی که برحسب جسم هستند، درچیزهای جسم تفکر میکنند و اما آنانی که برحسب روح هستند در چیزهای روح.
 
 

من ترفندهایی آموخته‌ام که در انجام به‌موقعِ کار کمکم می‌کنند. ممکن است این ترفندها برای شما مفید واقع شوند.
من می‌دانم که وقتم عطیۀ خداست و با تفویض او، به من داده شده است. خدا مالک من و زمانیست که دارم. با این حال، او زمان معینی به من عطا فرموده که باید بر آن نظارت کنم. می‌توانم آن زمان را صرف کار برای دیگران، ملاقات با اشخاص و غیره کنم، اما وقت من چیزیست که باید برای آن حساب پس بدهم.
می‌توان با متمرکز شدن، از وقت و زمان خود بهترین استفاده را برد. یکی از بیشترین موارد اتلاف وقت در ذهن انسان رخ می‌دهد. ممکن است دستهای‌مان مشغول کار باشند، ولی ذهنمان بی‌کار. همچنین، ممکن است دستهای‌مان مشغول کاری نباشند، در حالیکه ذهنمان مشغول است. خیالبافی، رؤیاپردازی، و پرداختن به اوهام سبک‌سرانه مواردی هستند که ممکن است افکارمان را در زمان واقعی تلف کنند. متمرکز ساختن ذهن- به‌واسطۀ تمرکز شدید بر کاری که مشغول انجامش هستیم، باعث می‌شود استفادۀ ثمربخشی از وقت بکنیم.
ذهن می‌تواند از زمان ارزشمندی که صرف انجام کارهای عادی و تکراری می‌شود، بهترین استفاده را بکند. به‌طور مثال، دوش گرفتن فرایند پیچیده‌ای نیست. در چنین شرایطی، ذهن برای حل مسائل، تفکر خلاق، یا تصنیف مضمامین و بُن‌مایه‌ها آزاد است. بسیاری از پیغامها و سخنرانی‌های من در زمان دوش گرفتن آغاز می‌شوند. زمانی که زیاد گلف بازی می‌کردم، دریافتم که فاصلۀ زمانی بین ضربات فرصتی عالی برای شکل‌گیری پیغامها در ذهنم بود.
«در حضور خدا»: زیستن در پیش روی او
مراقب باشید که امروز ذهن شما بر کجا متمرکز است. سعی کنید با اندیشیدن به اموری که ارزش جاودانه دارند، از زمانی که صرف انجام کارهای عادی و معمول می‌شود، بهترین استفاده را بکنید.