كتاب‌ها

خدمات لیگونیر، گستره‌ای از کتاب‌های الاهیاتی را ارائه می‌کند که آراء و اندیشه‌های کتاب مقدّسی را از دیدگاه جنبش اصلاحات توضیح می‌دهند. این کتاب‌ها مبانی ایمان مسیحی و کار فیض خدا و حاکمیت مطلق او را شرح می‌دهند. تمرکز آن‌ها بر ماهیّت شخص مسیح، زندگی زمینی و معجزه‌های او، مرگ کفّاره‌ای وی بر صلیب، رستاخیز پیروزمندش از مرگ، صعود او به آسمان و نشستن وی به دست راست حضرت اعلی، شفاعت برای از پیش برگزیدگان و بازگشت در جلال برای محکوم کردن زندگان و مردگان است. این کتاب‌ها شما را کمک می‌کنند تا حقایق ایمان مسیحی و شالوده‌ی آموزه‌های کتاب مقدّسی را درک نمایید.


10 می 2021

آیا خدا وجود دارد؟

در این کتابچه، دکتر آر. سی. اسپرول اثبات م یکند که برای ایمان آوردن مجبور نیستیم که از عقل خود صر فنظر کنیم. در حقیقت، منطق و عقل، ب هروشنی نشان م یدهند که خدا وجود دارد و هی چکس بهان های برای ب یایمانی خود ندارد. دکتر اسپرول استدلا لهای رایج خداناباوران را رد م یکند و ناسازگاری و ماهیت غیرمنطقی انکار وجود خدا را نمایان می سازد.
10 می 2021

مسابقه‌ی ایمان

در این کتابچه، دکتر، آر. سی. اسپرول، آن‌چه را که برای زندگی و ایمان ما بسیار مهمّ هستند، توضیح می‌دهد. هم‌چنان‌که او به‌روشنی مفهوم و معنای ایمان مسیحی را شرح می‌دهد و به راه پیروزی اشاره می‌کند، امید ما نیز این است که شما خود را به این چالش وا دارید که زندگی شما تا این لحظه چگونه سپری شده و چگونه به‌سوی زندگی ابدی پیش می‌روید.
10 می 2021

کلمه جسم گردید

بیانیه‌ی لیگونیر در مورد آموزه‌ی مسیح‌شناسی، بر آن است تا یک مسیح‌شناسی كتاب مقدّس محور و تاریخی را به کلیسای مسیح، به شکلی کاملاً آسان و بندبند ارائه دهد که در تعلیم ایمان پایدارِ كلیسا مفید بوده و با ارائه‌ی یك تأیید عمومی و مشترک، ایمان‌داران را از كلیساهای مختلف قادر می‌سازد که برای خدمت در کنار هم جمع شوند.
9 می 2021

الاغی که پادشاه را حمل کرد

دیوی الاغه. هیچ وقت برای انجام کاری انتخاب نشده بود. تا اون روز که خودش را در حال بردن آن پادشاه دید. و بعد از اون که دید چه پادشاهی را باید. سوار خودش کنه به خودش. افتخار می کرد.