كتاب‌ها

خدمات لیگونیر، گستره‌ای از کتاب‌های الاهیاتی را ارائه می‌کند که آراء و اندیشه‌های کتاب مقدّسی را از دیدگاه جنبش اصلاحات توضیح می‌دهند. این کتاب‌ها مبانی ایمان مسیحی و کار فیض خدا و حاکمیت مطلق او را شرح می‌دهند. تمرکز آن‌ها بر ماهیّت شخص مسیح، زندگی زمینی و معجزه‌های او، مرگ کفّاره‌ای وی بر صلیب، رستاخیز پیروزمندش از مرگ، صعود او به آسمان و نشستن وی به دست راست حضرت اعلی، شفاعت برای از پیش برگزیدگان و بازگشت در جلال برای محکوم کردن زندگان و مردگان است. این کتاب‌ها شما را کمک می‌کنند تا حقایق ایمان مسیحی و شالوده‌ی آموزه‌های کتاب مقدّسی را درک نمایید.