اصول راهنمای ما:

قداست و حرمت راستی و حقیقت

 

اصل اساسی راه‌گشای خدمت روحانی ما، تکریم و تقدیس حقیقت است. اگرچه خواسته‌ی قلبی ما ترغیب، نصیحت و تشویق انسان‌هاست، ولی هشیار و مراقب هستیم تا از روش‌های سلطه‌طلبانه، هم‌چون تحمیل عذاب وجدان و حسّ تقصیر دروغین یا اغراق درباره‌ی منفعت نیازهای خدمت روحانی، پرهیز نماییم. از این‌روی، به معیارهایی که درپی آمده‌اند، التزام و تعهّد داریم:

 • ما حتّی در هنگام بروز بحران‌های مالی، «درخواست‌های اضطراری» نخواهیم کرد.
 • ما دیگران را برای هدیه دادن یا فروش، زیر فشار قرار نخواهیم داد.
 • ما در فروش، از ترفند «دانه پاشیدن»، بهره نخواهیم جست.
 • ما از تخفیف‌های دروغین در قیمت‌گزاری تولیدات، استفاده نخواهیم کرد.
 • ما وعده‌ی سود سرشار کاذب که از عهده‌اش برنمی‌آییم، نخواهیم داد.
 • ما در صحّت گلایه‌ها و شکایات دانش‌جویان در ارتباط با تولیدات معیوب، تردید نخواهیم کرد.
 • ما تلاش خواهیم کرد تا بیش‌از نیاز‌های خود بر احتیاجات دانش‌جویان، تمرکز نماییم.
 • ما با تمام دانش‌جویان خود، با ادب و احترام، رفتار خواهیم کرد.
 • ما در واکنش به خواسته‌ها و هدایا، وقت‌شناس و چالاک خواهیم بود.
 • ما منابع مالی تخصیص یافته را برای نیازهای تعیین شده، هزینه خواهیم کرد.
 • ما منابع مالی کسب شده برای هر برنامه را صرفاً برای همان برنامه، به‌کار خواهیم برد.

ما در مقام ناظرانی که به خداوند، حساب پس خواهند داد، نسبت به کارکنان خویش، اصول درپی آمده را به‌عنوان یک هدف، دنبال و رعایت خواهیم کرد:

رویکرد خدمت روحانی

 • درک و فراتر رفتن از انتظارات افرادی که برای ما و با ما کار می‌کنند.
 • گسترش محصولات و خدمات، برگرفته از ایمان کتاب مقدّسی راست‌دین برای بهبود زندگی انسان‌ها در سراسر دنیا.
 • ارائه‌ی راه‌کارهای حرفه‌ای رشد رهبران و افراد، با بهره جستن از هدایت کلام خدا.

اشتیاق به درست‌کاری و امانت

 • پیروی از تمام معیارها و پیش‌نیازهای تعیین و تنظیم شده.
 • اشتیاق قلبی برای کمال با استفاده از تجزیه و تحلیل و ترقّی مداوم در تمام حوزه‌های خدمت و تولید.
 • پرورش ارتباط برپایه‌ی منفعت دوجانبه ازطریق شفّافیّت، صداقت و اعتماد.

میراث ماندگار وفاداری

 • التزام سازمان و نهاد به خطاناپذیری کتاب مقدّسی و آموزه‌های راست‌دین.
 • ارائه تولیدات و خدمات، هم‌راستا با خدمت روحانی تمام زندگی دکتر اسپرول.
 • حصول اطمینان از نظارت نیکو و شایسته بر منابع.