مدرّسین همکار

کسانی که در امر تعلیم و تدریس، همکاری می‌کنند، هدایایی منحصر به‌فرد، تجربه‌ای وسیع و دورنمایی سودمند را به خدمات لیگونیر، می‌بخشند. این افراد، ما را یاری می‌کنند تا نسبت به اهداف تأمین منابع مالی رویه‌ای صحیح اتّخاذ کرده و نیز با آگاهی‌رسانی و روشن‌گری در حیطه‌ی توسعه‌ی آینده، به لیگونیر، کمک می‌کنند. دکتر آر. سی. اسپرول، و هیئت علمی که این تیم مردان خبره را گرد هم آورده است، برآنند تا در این زمان و در آینده به این خدمت روحانی یاری نمایند. با اعتماد به صداق و وفاداری کتاب مقدّسی و الاهیّاتی این اشخاص (رساله‌ی دوّم پولس به تیموتاؤس ۲: ۲)، قدردان این گروه معلّمین خوش قریحه و بااستعداد هستیم.