ویدئوها

خدمات لیگونیر، تعالیم ویدئویی را ارائه می‌دهد که آموزه‌های کتاب مقدّس را از دیدگاه جنبش اصلاحات توضیح می‌دهند. این ویدئوها، مبانی ایمان مسیحی و کار فیض خدا و حاکمیّت مطلق او را توضیح داده و به شما کمک می‌کنند که حقایق ایمان مسیحی و شالوده آموزه‌های کتاب مقدّسی را درک کنید.