عیسی چه کرد؟: درک کار مسیح

وقتی عیسی نزد یحیی رفت تا تعمید بگیرد، یحیی در ابتدا مخالفت کرد. اما عیسی با این جمله جواب او را داد که این کار ضروری است تا «تمام عدالت را به کمال رسانیم» (متی ۱۵:۳). چرا این عمل- و اعمال مشابه آن- تا این حد مهم هستند؟ اکثر مسیحیان اهمیت قربانی کفاره‌‌ی مسیح و اهمیت رستاخیز او را درک می‌کنند. اما چند درصد از مردم اهمیت زندگی مسیح را قبل از آن چند هفته مصائب درک می‌کنند؟ در این سری درس‌های تعلیمی، آر. سی. اسپرول شرح می‌دهد که «آدم دوم» بودن مسیح به چه معناست- و این موضوع برای ایمانداران امروزی چه مفهومی دارد.

WDJD1

اکثر اوقات، فکر می‌کنیم که کار مسیح با تعمید یافتن او در رود اردن، در حدود سی‌سالگی‌اش شروع شد. اما در حقیقت، کار مسیح از ازل و در عهد نجات آغاز گردید. در این درس دکتر اسپرول شرح می‌دهد که چگونه خواری مسیح در تجسم و مصلوب شدنش، و سرافرازی او در رستاخیز و صعودش هر دو بر پایه‌ی عهدی جاودان و ازلی است که بین سه اقنوم تثلیث بسته شد.

درس ۱: تجسم

WDJD2

در سراسر عهدقدیم، کارهای مهم و رهایی‌بخش خدا را با سرود گرامی می‌داشتند. سرود موسی در خروج ۱۵ رهایی اسرائیل از مصر را گرامی می‌دارد. سرود دبوره در داوران ۵ شکست کنعانیان را گرامی‌ داشت. این سرودها به همراه سرودهایی دیگر در سراسر تاریخ اسرائیل یافت می‌شوند - بسیاری از آنها در کتاب مزامیر وجود دارد. تمام این اعمال رهایی‌بخش قبلی خدا در مقایسه با تجسم پسر کم‌رنگ و ناچیز هستند. در این درس، دکتر آر. سی. اسپرول به سه سرودی که آمدن مسیحای موعود را گرامی می‌دارند، می‌پردازد.

درس ۲: سرودهای مربوط به نوزادی عیسی


WDJD3

عهدجدید مطالب اندکی راجع به سال¬های بین تولد عیسی و آغاز خدمتش به ما می‌گوید. انجیل لوقا حاوی تنها روایت مهم موجود می‌باشد- روایت دیدار عیسی از معبد در دوازده سالگی. در این درس، دکتر آر. سی. اسپرول توضیح می‌دهد که ما می‌توانیم از این روایت مختصر درباره‌ی شخص و کار مسیح یاد بگیریم.

درس ۳: عیسای نوجوان در معبد

WDJD4

پس از چهارصد سال سکوت، صدای نبوت در اسرائیل با آمدن یحیی تعمید دهنده از سر گرفته شد. او آمد و تمام اسرائیل را به توبه و تعمید فراخواند. تعمید عیسی به دست یحیی نشان‌دهنده‌ی آغاز رسمی خدمت عمومی‌اش بود. در این درس، دکتر آر. سی. اسپرول به‌دقت تعمید عیسی را بررسی می‌کند و شرح می‌دهد که چقدر این عمل در زندگی او مهم بود و چقدر به نجات ما مربوط است.

درس ۴: تعمید


WDJD5

پس از تعمید، عیسی فوراً به بیابان هدایت شد تا از طرف شیطان وسوسه شود. در اینجا نه تنها امتحان اسرائیل در بیابان، بلکه امتحان اولیه نیز به ما یادآوری شده- وسوسه‌ی آدم. در این درس، دکتر آر. سی. اسپرول وسوسه‌های آدم اول و آدم دوم را باهم مقایسه می‌کند و شرح می‌هد که چگونه پیامدهای هرکدام بر این اصل وابسته است که آیا اطمینان و اعتماد بر کلام خدا استوار شده بوده یا خیر.

درس ۵: وسوسه

WDJD6

در آغاز انجیل یوحنا، یوحنای رسول اعلان می‌کند که «و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، و جلال او را دیدیم». به احتمال زیاد یوحنا در اینجا به تبدیل هیئت مسیح اشاره می‌کند، لحظه‌ای که جلالی که تا آن زمان پنهان بود بر نزدیکترین شاگردان عیسی آشکار شد. در این درس، دکتر آر. سی. اسپرول به گزارش تبدیل هیئت مسیح می‌پردازد و اهمیت آن را در خدمت مسیح شرح می‌دهد.

درس ۶: تبدیل هیأت


WDJD7

وقتی «عیسای نبی، از ناصره‌ی جلیل» پیروزمندانه وارد اورشلیم شد، این کار را برای تحقق وعده ای از عهدقدیم انجام داد، اینکه پادشاه اسرائیل سوار بر الاغی وارد شهر می‌شود. در این درس، دکتر آر. سی. اسپرول سه مقام میانجی‌گری عیسی را بررسی خواهد کرد، نه تنها به‌عنوان نبی و پادشاه ما، بلکه همچنین به‌عنوان کاهن اعظم ما.

درس ۷: ورود پیروزمندانه

WDJD8

در عهدقدیم، بره‌ی فصح قوم خدا را از مصریان بی‌ایمان متمایز نمود. فصح همچنین نشان‌دهنده‌ی رهایی اسرائیل از مصر بود. انبیای عهدقدیم رهایی آینده‌ی اسرائیل را به‌عنوان خروجی نوین توصیف کردند. در این درس، دکتر آر. سی. اسپرول شام آخر را بررسی کرده و نشان می‌دهد که چگونه مسیح بره‌ی فصح ما در این شام است، که نشان‌دهنده‌ی فرارسیدن خروجی عظیمتر، رهایی از اسارت گناه و مرگ است.

درس ۸: شام آخر


WDJD9

نقطه‌ی اوج کار رهایی‌بخش مسیح زمانی رخ داد که بر صلیب میخ‌کوب شد و جریمه‌ی ما را پرداخت. مصلوب شدن او به مثابه‌ی فرو نشاندن خشم خدا بود که عدالت خدا را محقق گردانید. در این درس، دکتر آر. سی. اسپرول شرح می‌دهد که بر صلیب چه اتفاقی رخ داد و مسیح چگونه هم کفاره‌ی گناه و هم فدیه‌دهنده‌ی ما شد.

درس ۹: مصلوب شدن

WDJD10

رهبران یهودی و رومی احتمالاً پس از مرگ عیسی بر روی صلیب، نفس راحتی کشیدند. آنها سرانجام از دست مردی که شرارت و ریاکاری‌شان را فاش کرده بود خلاص شده بودند. یا اینطور فکر می‌کردند. در این درس، دکتر آر. سی. به مفهوم رهایی‌بخش رستاخیز عیسی می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چگونه رستاخیز در مرکز ایمان مسیحی جای دارد.

درس ۱۰: رستاخیز


WDJD11

مسیحیان زمان زیادی را صرف فکر کردن درباره‌ی تولد، مرگ، رستاخیز و آمدن ثانوی عیسی می‌کنند، اما صعود مسیح را اغلب نادیده می گیرند. با این حال، صعود واقعه‌ای بود که بر تخت سلطنت نشستن مسیح و بازگشت او به جلال را نشان می‌داد. در این درس، دکتر آر. سی. اسپرول شرح می‌دهد که چرا صعود مسیح تا این حد اهمیت دارد.

درس ۱۱: صعود

WDJD12

به هنگام صعود مسیح، این وعده به شاگردان داده شد که عیسی دوباره باز می‌گردد و از آن زمان، آمدن ثانوی مسیح امید مبارک کلیسا باقی مانده است. آمدن ثانوی مسیح همواره منشاء مناقشاتی جدی بوده است. در این درس، دکتر آر. سی. اسپرول برخی از حقایق بنیادین در خصوص آمدن ثانویه¬ مسیح را شرح می‌دهد و در عین حال برخی سوء تفاهمات رایج را در این زمینه برطرف می‌کند.

درس ۱۲: بازگشت