عیسی چه کرد؟: درک کار مسیح

عیسی چه کرد؟: درک کار مسیح

وقتی عیسی نزد یحیی رفت تا تعمید بگیرد، یحیی در ابتدا مخالفت کرد. اما عیسی با این جمله جواب او را داد که این کار ضروری است تا «تمام عدالت را به کمال رسانیم» (متی ۱۵:۳). چرا این عمل- و اعمال مشابه آن- تا این حد مهم هستند؟ اکثر مسیحیان اهمیت قربانی کفاره‌‌ی مسیح و اهمیت رستاخیز او را درک می‌کنند. اما چند درصد از مردم اهمیت زندگی مسیح را قبل از آن چند هفته مصائب درک می‌کنند؟ در این سری درس‌های تعلیمی، آر. سی. اسپرول شرح می‌دهد که «آدم دوم» بودن مسیح به چه معناست- و این موضوع برای ایمانداران امروزی چه مفهومی دارد.