کتاب ایوب

در این مجموعه، دکتر دِرک دبلیو. اِچ. توماس، از طریق کتاب ایوب ما را همراهی می‌‌کند و آنچه را که کتاب مقدس در مورد تاریک‌ترین لحظه‌های ما سخن می‌گوید، مورد توجه قرار می‌دهد. او به این سوال دشوار اشاره می‌کند که چه رابطه‌ای میان حاکمیت مطلق خدا و وجود شر، گناه و رنج وجود دارد.

كتاب ايوب 1

کتاب ایوب با معرفی سه شخصیت اصلی‌اش به ما، آغاز می‌شود: ایوب، شیطان و خدا. در این درس، دکتر توماس سختیِ رنج ایوب، مداخله‌ی شیطان، و اقتدار خدا را بررسی می‌کند.

درس ۱: ایوب، شیطان و خدا

كتاب ايوب 2

خدا به شیطان اجازه داد تا به خانواده‌ی ایوب و ثروت او حمله کند. سپس شیطان سلامتی ایوب را هدف خود قرار داد. در این درس، دکتر توماس مبحث دشوار درد و رنج در زندگی ایماندار را مورد بررسی قرار می‌دهد.

درس ۲: درد و رنج


كتاب ايوب 3

سومین باب از کتاب ایوب، یکی از تاریک‌ترین باب‌ها در کتاب‌مقدس است. ایوب در بحبوحه‌ی رنج خود، شروع به لعن روزی می‌کند که متولد شد. در این درس، دکتر توماس تشبیهات تاریک مورد استفاده‌ی ایوب برای تشریح رنج خویش را بررسی می‌کند و اینکه ما به عنوان مسیحیان، چگونه باید آن را درک کنیم.

درس ۳: شب سیاه روح

كتاب ايوب 4

الیفاز اولین دوست ایوب است که صحبت می‌کند، ولی او نیز همانند دیگر دوستان ایوب، یک تسلی‌دهنده‌ی مزاحم است. در این درس، دکتر توماس به بررسی مکالمه‌ی ایوب با الیفاز می‌پردازد و استفاده‌ی نابجای او از قاعده‌ی کاشت و برداشت را توضیح می‌دهد.

درس ۴: تسلی‌دهندگان مزاحم


كتاب ايوب 5

بلدد شوحی نفر بعدی از دوستان ایوب است که صحبت می‌کند، ولی مانند الیفاز که قبل از او سخن گفت، درک او از عدالت باعث می‌شود که به اشتباه، در بی‌گناهی ایوب شک کند. در این درس، دکتر توماس درباره‌ی عدم امکان جدال با خدا بحث می‌کند.

درس ۵: جدال با خدا

كتاب ايوب 6

احتمالا آیه‌ی «من می‌دانم که ولّیِ من زنده است» شناخته‌شده‌ترین و امیدبخش‌ترین عبارت در کل کتاب ایوب است. در این درس، دکتر توماس این نظر اجمالی به ایمان ایوب و اعتقاد مداوم او به عدالت خدا و رستاخیز آتی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

درس ۶: ولیِ من زنده است


كتاب ايوب 7

حقیقت سردرگم‌کننده‌‌ی درد و رنج ما را وا می‌دارد تا بپرسیم «حکمت کجا پیدا می‌شود؟» در این درس، دکتر توماس این پرسش ایوب و پاسخِ «در خداوند» او را بازگو می‌کند.

درس ۷: حکمت خدا

كتاب ايوب 8

الیهو بعد از آن معرفی می‌شود که الیفاز، بلدد و صوفر بعد از بحثی طولانی نتیجه‌گیری کردند که رنج ایوب باید مجازاتی برای گناه باشد. در این درس، دکتر توماس به سهم الیهو در کتاب ایوب و درسی که درباره‌ی اقتدار خدا می‌آموزد، نگاه می‌کند.

درس ۸: اقتدار خدا


كتاب ايوب 9

نهایتاً، خدا سخن می‌گوید و از میان گردباد با رشته‌ای طولانی از سوالاتی که ماهیت حقیقی شکایت ایوب را بر او آشکار می‌کند، به وی پاسخ می‌دهد. در این درس، دکتر توماس توضیح می‌دهد که این سوالات چه چیزی را درباره‌ی خدا و انسان، آشکار می‌کند.

درس ۹: از میان گردباد

كتاب ايوب 10

خدا برای بار دوم با معطوف کردن فکر ایوب به ملاحظه‌ی بهیموت و لویاتان، او را به چالش می‌کشد. در این درس، دکتر توماس برای کمک به ما می‌کوشد تا بهیموت و لویاتان را بشناسیم و درک کنیم که چرا آنها به رنج ایوب، ارتباط دارند.

درس ۱۰: بهیموت و لویاتان


كتاب ايوب 11

کتاب ایوب با توجهی مثبت به توبه و نو شدن، تمام می‌شود. در این درس، دکتر توماس اهمیت رابطه‌ی عمیق‌تر ایوب با خدا، آشتی با دوستانش، و لذت زندگی تازه‌شده‌اش را، شرح می‌دهد.

درس ۱۱: توبه و نو شدن

كتاب ايوب 12

یعقوب، ایوب را به عنوان یک الگوی عالی صبر در مواجهه با درد و رنج، معرفی می‌کند. در این درس، دکتر توماس با تاکید بر همه‌ی اَشکال وفاداری ایوب در رنج‌هایش، منظور یعقوب از «صبر ایوب» را روشن می‌کند.

درس ۱۲: صبر ایوب