کتاب ایوب

کتاب ایوب

در این مجموعه، دکتر دِرک دبلیو. اِچ. توماس، از طریق کتاب ایوب ما را همراهی می‌‌کند و آنچه را که کتاب مقدس در مورد تاریک‌ترین لحظه‌های ما سخن می‌گوید، مورد توجه قرار می‌دهد. او به این سوال دشوار اشاره می‌کند که چه رابطه‌ای میان حاکمیت مطلق خدا و وجود شر، گناه و رنج وجود دارد.