الاغی که پادشاه را حمل کرد - خدمات لیگونیر
کلمه جسم گردید
10 می 2021

الاغی که پادشاه را حمل کرد

دیوی الاغه
هیچ وقت برای انجام کاری انتخاب نشده بود
تا اون روز که خودش را در حال بردن آن پادشاه دید.
و بعد از اون که دید چه پادشاهی را باید
سوار خودش کنه به خودش
افتخار می کرد.

آر. سی. اسپرول
آر. سی. اسپرول
دکتر آر. سی. اسپرول، بنایان‌گذار سازمان خدمات لیگونیر و بنا کننده‌ی کلیسا Saint Andrew's Chapel در شهر سنفورد، ایالت فلوریدا بوده است. ایشان اولین ریس دانشگاه Reformation Bible College بوده و بیش از صد جلد کتاب به رشته تحریر درآورده که می‌توان به "قدوسیت خدا" اشاره کرد.