الاغی که پادشاه را حمل کرد - خدمات لیگونیر
کلمه جسم گردید
10 می 2021
کلمه جسم گردید
10 می 2021

الاغی که پادشاه را حمل کرد

دیوی الاغه
هیچ وقت برای انجام کاری انتخاب نشده بود
تا اون روز که خودش را در حال بردن آن پادشاه دید.
و بعد از اون که دید چه پادشاهی را باید
سوار خودش کنه به خودش
افتخار می کرد.

آر. سی. اسپرول
آر. سی. اسپرول
دکتر آر. سی. اسپرول بنیانگذار خدمات لیگونیر، اولین کشیش جهت موعظه و تعلیم در کلیسای سنت اندرو در سنفورد ایالت فلوریدا و اولین رئیس دانشگاه الهیات ریفورمیشن بایبل کالج بود. ایشان نویسنده‌ی بیش از یک‌صد جلد کتاب، از جمله قدوسیت خدا بوده است.