قدوسیت خدا - خدمات لیگونیر
آیا خدا وجود دارد؟
10 می 2021
آیا می توانم نجاتم را از دست بدهم؟
9 سپتامبر 2021
آیا خدا وجود دارد؟
10 می 2021
آیا می توانم نجاتم را از دست بدهم؟
9 سپتامبر 2021

قدوسیت خدا

قدوست در شخصیت خداوند جایگاهی مرکزی دارد. با این وجود برای بسیاری افراد داشتن یک تعریف دقیق از قدسیت خدا سخت است. امروزه بسیاری از واعظین نیز به دلیل عدم درک درست افراد از واژه‌هایی مانند “حیرت” و “ترس”؛ و ناتوانی در کاربرد آنها در زندگی به طور کلی از توضیح این موضوع دوری می‌کنند. دکتر آر.سی. اسپرول در این اثر برجسته، قدوست خدا را در جایگاه شایسته و اصلی خود در زندگی مسیحی قرار می‌دهد. او با ترسیم ترسی الهام‌بخش از منظر خداوند مسیحیان را به تقدس تشویق می‌کند همانطور که خداوند قدوس است. وقتی با قدوست خداوند مواجه می‌شوید زندگی شما دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
آر. سی. اسپرول
آر. سی. اسپرول
دکتر آر. سی. اسپرول بنیانگذار خدمات لیگونیر، اولین کشیش جهت موعظه و تعلیم در کلیسای سنت اندرو در سنفورد ایالت فلوریدا و اولین رئیس دانشگاه الهیات ریفورمیشن بایبل کالج بود. ایشان نویسنده‌ی بیش از یک‌صد جلد کتاب، از جمله قدوسیت خدا بوده است.