ایمان‌نامه‏‌ی کالسدون


شورای مقدس، مهم و جهانی به واسطه‌ی فیض خدا و به فرمان امپراطورمان که شخصی راست دین و دوست دار مسیح است یعنی مارسیان و والنتینیان آگوستی در کلان شهر کالسدون در استان بطانیه گرد هم آمد. در کلیسای شهید مقدس و پیروز، اوفمیای نجیب. و به شرح ذیل حکم نمودند.

خداوند و نجات دهنده‌ی ما عیسی مسیح معرفت ایمان را در شاگردانش بنا نهاده و فرمود: «سلامتی خود را با شما می‌گذارم، سلامتی خود را به شما می‌دهم.» در آخر هیچ‌کس نباید در آموزه‌ی راست دینی با برادر‏ خود متفاوت باشد، بلکه اعلام راستی باید در همه به طور یکسان دیده شود.

اما از آن جا که شخص شریر متوقف نشده، با راه و شیوه‌اش مترصد خشکانیدن بذر راست دینی و ابداع چیزی جدید در مقابل حقیقت می‌باشد، خداوند با توجه همیشگی‌‏اش به نسل بشر بر آن شد تا این امپراطور با ایمان و راست دین را برانگیزاند و از تمام نقاط کشیشان برجسته را به خود بخواند، بر این اساس و با عمل فیض خداوندمان عیسی مسیح باشد که ما هر عنصر مضر را از میان گوسفندان مسیح خارج ساخته و گله را با علف‏‌های تازه‌ی حقیقت غنی نماییم.

این امر را در عمل با داشتن رای پنهان برای بیرون کشیدن عقاید غلط به انجام رسانیده‌ایم و با تجدید خاطر نسبت به عقاید عاری از انحراف پدرانمان، تمام اصول سیصد و هجده را اعلام داشته و به علاوه مانند پدران خود پذیرای آن اشخاصی باشیم که اعترافات راست دینی را می‌پذیرند. منظور آن است که تمام صد و پنجاه نفری که پیش از این در قسطنتنیه ملاقات کردند مهر خود را بر همین اعتقادنامه زدند.

از این رو (ضمن حفظ نظم و تمامی قوانین ایمان که پیشتر در سند شورای مقدس در افسس صادر شده بود و مقدس‌ترین یادمان‌ها که رهبران آن سیلستین رومی و سیریل اسکندریه‌ای بودند) حکم بر آن می‌دهیم که بیان صحیح و عاری از نکوهش ایمان، آن سیصد و هجده پدر مقدس و برکت یافته در قسطنتنیه برای بیرون راندن بدعت‌هایی که بعد از آن شایع شده و تحکیم همان ایمان جامع و رسولانی همچنان دارای اعتبار و قابل قبول می‌باشد.

اصول سیصد و هجده (اعتقادنامه‌ی شورای نیقیه)

ما به یک خدا ایمان داریم، پدر قادرمطلق، خالق آسمان و زمین، خالق همه چیز دیدنی و نادیدنی. و به یک خداوند، عیسی مسیح، یگانه پسر مولود از پدر، مولود از پدرش پیش از تمام عالم‌ها، خدا از خدا، نور خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود و نه مخلوق، هم ذات با خدای پدر. همه چیز توسط او خلق گردید؛ او برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد، و به واسطه‌ی روح‌القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد. تحت حکومت پنطیوس پیلاتس برای ما مصلوب گشت. رنج کشیده و مدفون گشت، و در روز سوم بر حسب کتاب مقدس از مردگان برخاست؛ و به آسمان‌ها صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است، و باز خواهد آمد تا هر دو زندگان و مردگان را در جلال خود داوری نماید؛ و سلطنت او را پایانی نخواهد بود.

و ما ایمان داریم به روح‌القدس، خداوند و بخشنده‌ی حیات،

«اما افرادی که می‌گویند: او از قبل وجود نداشته یا پیش از آن که مولود شود وجود نداشه، یا او را موجودی ساخته شده از نیستی می‌دانند. و یا کسانی که می‌گویند: پسر خدا از ذات و جوهری متفاوت و بی‌ثبات و تغییرپذیر است، این‌ها همه توسط کلیسای جامع رسولانی اَناتیما خطاب می‌شوند.»

اصول صد و پنجاه:

ما به یک خدا ایمان داریم، پدر قادرمطلق، خالق آسمان و زمین، خالق همه چیز دیدنی و نادیدنی. و به یک خداوند، عیسی مسیح، یگانه پسر مولود از پدر، مولود از پدرش پیش از تمام عالم‌ها، خدا از خدا، نور خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود و نه مخلوق، هم ذات با خدای پدر. همه چیز توسط او خلق گردید؛ او برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد، و به واسطه‌ی روح‌القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد. تحت حکومت پنطیوس پیلاتس برای ما مصلوب گشت. رنج کشیده و مدفون گشت، و در روز سوم بر حسب کتاب مقدس از مردگان برخاست؛ و به آسمان‌ها صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است، و باز خواهد آمد تا هر دو زندگان و مردگان را در جلال خود داوری نماید؛ و سلطنت او را پایانی نخواهد بود. و ما ایمان داریم به روح‌القدس، خداوند و بخشنده‌ی حیات، که از جانب پدر و پسر حاصل می‌شود، او که با پدر و پسر پرستیده شده و جلال می‌یابد، او که به واسطه‌ی انبیا سخن گفته است. و ما ایمان داریم به یک کلیسای مقدس، جامع و رسولانی. ما به یک تعمید برای آمرزش گناهان اذعان داشته، و ما در انتظاریم برای رستاخیز مردگان و حیات جهان که بیاید. آمین.

این اصول حکیمانه و نجات بخش از فیض الهی برای شناخت کامل و اثبات راست دینی کافی هستند، زیرا که هر دو به طور کامل اصول اساسی را در باب پدر، پسر و روح‌القدس تعلیم داده و تجسم خداوند را در مقابل کسانی که با ایمان آن را می‌پذیرند قرار می‌دهند، اما افرادی در پی کنار گذاشتن موعظه‌ی حقیقت بوده و اظهارات احمقانه‏ و برآمده از بدعت‌هایشان را اختراع می‌کنند، بعضی جسارت کرده و با انکار عنوان "مادر خداوند" به باکره در پی به فساد کشاندن راز تجسم خداوندمان عیسی مسیح می‌باشند. برخی دیگر در پی گسترش سردرگمی و اختلاط بوده و بی شرمانه تصور می‌کنند که طبیعت انسانی و طبیعت الهی در خداوند یکسان است و بدون هیچ برهان و منطقی تاکید بر آن دارند که طبیعت الهی یگانه مولود خداوند با در هم آمیختگی طبیعت خدا و انسان ممکن شده است. بنابراین شورای مقدس، عالی و جهان‌شمول فعلی بر آن شد تا در ابتدا مانع ورود دسیسه‌های آن‌ها علیه راستی شود. و با تصدیق غیر قابل تغییر بودن آموزه‌ها رای بر آن داد تا اعتقاد و اصول سیصد و هجده پدر مقدس باید بدون تغییر باقی بماند. همچنین تعلیم صد و پنجاه پدر مقدس را در مورد ذات روح‌القدس که در شهر امپراطور گرد هم آمدند در مقابل افرادی که علیه روح القدس ادعا آورده‌اند قرار می‌دهیم. آنها برای همه اعلام نمودند نه آن که گذشتگان آنها قصور کرده باشند بلکه تا حقایق را در وصف روح القدس بیان کرده و در مقابل کسانی که در پی پس زدن حاکمیت او هستند بگذارند. و به جهت کسانی که درصدد به فساد کشاندن راز تجسم هستند، و کسانی که بی شرمانه ابراز می‌دارند، او که از مریم مقدس متولد شده صرفا یک انسان محض است را به شورانامه‌های سریل کشیش کلیسای اسکندریه به نستوریس و به شرق ارجاع می‌دهیم نامه‌هایی که مورد قبول بوده و توافق ایجاد نمودند، برای رد تفکرات مهلک نستوریس و برای تصحیح کسانی که برای خدا غیرت داشته و مشتاق دانستن اصول نجات بخش هستند. برای تایید آموزه‌های صحیح نیز به درستی متحد گشتند، طبق نامه‌ها‏ی اسقف اعظم و مقدس لئو، اسقف روم باستان که برای دفع کردن نظر غلط اوتیست به اسقف اعظم فلاویان نوشته شده بود زیرا که هم نظر با پطرس اعظم بوده و ستونی استورا علیه گمراهی است.

شورا با همه‌ی کسانی که فرضیه غلط ثنویت را (ترکیب دو ذات و وجود ذات تازه) به تجسم پسر نسبت می‌دهند مخالف است. و این تعلیم هم توسط گروهی از کشیشان است که با جسارت می‌گویند الوهیت او که از خدا مولود یافته قابل بحث و تجدید نظر است. کسانی که در مورد این که مسیح دارای دو طبیعت بوده دچار سردرگمی هستند. شورا در مقابل کسانی که طبیعت دوگانه‌ی مسیح را رد می‌کنند ایستادگی می‌کند. کسانی که معتقدند مسیح صورت غلامی را که در قامت انسان برای ما بر خود گرفت از ابتدا دارا بوده و یک طبیعت جدید بعد از تجسم یافته. بنابراین با پیروی از پدران مقدس، همه‌ی ما با رأیی هم‏نظر این را تعلیم می‌دهیم که خداوند ما عیسی مسیح برای ما همان یگانه پسر است که بوده، خدای کامل و انسان کامل، کاملا خدا و کاملا انسان، دارای روح و جسم و جان، در الوهیت هم‌ ذات با خدای پدر و در انسانیت خود هم ذات با ما، به شباهت ما در همه‌ی جوانب ولی بدون گناه. در الوهیت، مولود از خدا، پیش از زمان‌ها، ولی در زمان آخر، کاملا به شباهت ما و برای نجات ما از مریم باکره و در قامت انسانی متولد شد. همان مسیح، پسر و خداوند، یگانه مولود، تصدیق شده در دو طبیعت، بدون اخلاط و تغییر و تقسیم و جدا نمودن و تفاوت‌های دو طبیعت هرگز به دلیل اتحادشان از بین نمی‌‏روند در عوض خصایص هر دو طبیعت همواره باقی بوده و در هر دو یک ذات و یک شخص، نه آن که او به دو شخص تبدیل و یا تقسیم شده باشد، بلکه همان یک پسر، یگانه مولود از پدر، کلمه، خداوند، عیسی مسیح، چنان که از ابتدا انبیاء در مورد او تعلیم داده و همان‏طور که خود خداوند عیسی مسیح ما را تعلیم داد و هم چنان که در تعلیم پدران آمده است. این امور با دقت و وسواس توسط ما معین و تعریف شده است و توسط این شورای مقدس و جهانی این چنین رأی داده و حکم می‌‏نماید: هرگونه نوشته، تالیف، ابداع، تعلیم و تدریس اعتقادنامه‌ای دیگر ممنوع است و کسانی که جسارت کرده و اعتقادی دیگر را تالیف می‌‏نمایند و یا مغایر با این اصول تعلیم داده و اعتقادی دیگر را به عنوان خداشناسی از بت پرستی و یا یهودیت یا هر گونه بدعت دیگری و به هر شکلی پیش‏ می‏‌آورند، این افراد، اگر کشیش و یا اسقف باشند باید عزل شوند. کشیش‌‏ها از هر خدمت و اسقف‏‌ها از مقام اسقفی، و راهب‌‏ها و یا افراد معمولی هر که باشد، اَناتیما باد.