اعتقادنامه‌ی نیقیه


ما به یک خدا ایمان داریم،

پدر قادرمطلق، خالق آسمان و زمین، خالق همه چیز دیدنی و نادیدنی.

و به یک خداوند، عیسی  مسیح، یگانه پسر مولود از پدر، مولود از پدرش پیش از تمام عالم‏‌ها، خدا از خدا، نور خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود و نه مخلوق، هم ذات با خدای پدر. همه چیز توسط او خلق گردید؛ او برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد، و به واسطه‌ی روح‌القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد. تحت حکومت پنطیوس پیلاتس برای ما مصلوب گشت. رنج کشیده و مدفون گشت، و در روز سوم بر حسب کتاب مقدس از مردگان برخاست؛ و به آسمان‌ها صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است، و باز خواهد آمد تا هر دو زندگان و مردگان را در جلال خود داوری نماید؛ و سلطنت او را پایانی نخواهد بود.

و ما ایمان داریم به روح‌القدس، خداوند و بخشنده‌ی حیات، که از جانب پدر و پسر حاصل می‌‏شود، او که با پدر و پسر پرستیده شده و جلال می‏‌یابد، او که به واسطه‌ی انبیا سخن گفته است.

و ما ایمان داریم به یک کلیسای مقدس، جامع و رسولانی.

ما به یک تعمید برای آمرزش گناهان اذعان داشته،

و ما در انتظاریم برای رستاخیز مردگان و حیات جهان که بیاید.

آمین.