اعتقادنامه‌ی رسولان


من ایمان‌دارم به خدای پدر، قادر مطلق،

خالق آسمان و زمین،

من ایمان‌دارم به عیسی مسیح،

پسر یگانه او، خداوند ما عیسی مسیح.

او به‌واسطه روح‌القدس در رحم قرار گرفت

و از مریم باکره متولد شد.

او در حکومت پنطیوس پیلاطس رنج کشید

و مصلوب شده، مرد و مدفون گردید

و به عالم مردگان نزول فرمود

و در روز سوم از مردگان برخاست

و به آسمان صعود نموده،

به‌دست راست خدای پدر، قادر مطلق، نشسته است؛

و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان بازخواهد گشت.

من ایمان‌دارم به روح‌القدس،

و به کلیسای مقدس جامع

و به شراکت مقدسین

و به آمرزش گناهان

و به رستاخیز بدن‌ها

و به حیات جاودان.

آمین.