چاد وَن‌ دیکسورن - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

16 جولای 2022

فقط کتاب‌مقدس

داور نهایی تمامی مشاجرات دینی، دستورات شوراها، دیدگاه‌ افراد، تعالیم و نظرات شخصی که باید با ارجاع به او مورد بررسی قرار بگیرد و ما باید در رأی او آرامی بیابیم، روح‌القدس است که از طریق کتا‌ب‌مقدّس سخن می‌گوید.