پُل هلم, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

28 ژوئن 2021

شناخت حقیقت

با وجود سقوط بشر در گناه نسل آدم همچنان به صورت خداوند است. هرچند افتاده و زیر بار گناه اما همچنان این امکان وجود دارد تا با ایمان به عیسی مسیح به شناخت حقیقت دست یافته و اراده‌ و وجدان تحت گناهمان را در مسیح احیاء شده بیابیم.