گای. ام ریچارد, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

24 آگوست 2021

تعمید نوزادان

ختنه نشان عهد با ابراهیم و نشانه‌ی عضویت نوزادان در جامعه‌ی یهودی نبود، بلکه نشانی بود از ایمان به خدای ابراهیم و امید به آینده تا نوزادان خانواده در پرتوی آن عهد، روزی ایمان ابراهیم را پیروی کنند.