شاگردی

شماره‌ی جون ۲۰۱۸ تیبل‌تاک، به بررسی تعلیم کتاب‌مقدس درباره‌ی شاگردی می‌پردازد. عیسی در طول خدمت زمینی خود، دوازده مرد را خواند تا رسولان باشند، اما شمار بسیار بیشتری از مردان و زنان را خواند تا شاگردان او باشند. بدون شک، عیسی از آن زمان افراد را به شاگردی می‌خواند. در حقیقت، هر مسیحی یک شاگرد است – کسی که خوانده شده تا نزد پای‌های عیسی تعلیم بگیرد و آنچه او فرمان داده را انجام دهد. اما امروزه، غفلت زیادی نسبت به روند شاگردی مسیحی وجود دارد که منجر شده برای بسیاری از مردم درک آنچه شاگردی مستلزم آن است و چگونگی یک شاگرد وفادار عیسی، دشوار باشد. این شماره به بررسی الزامات شاگردی و رفتار شاگرد مسیحی می‌پردازد تا باشد که ما در وفاداری به خداوندمان، و شاگردسازی از همه‌ی ملل برای او، رشد کنیم.
 

 
25 می 2020

ابزارهای معمول شاگردی

ابزارهای فیض راه‌هایی هستند که از طریق آنها گناهکاران به رابطه‌ای با مسیح قیام‌کرده وارد می‌شوند و شاگردان قدرت می‌یابند تا حیاتی قدردان داشته باشند و شاهدینی مسرور برای نجات‌دهنده‌ی خود باشند.