شماره‌های مجله تیبل‌تاک


Appropriating the Means of Grace

این شماره خوانندگان را کمک می‌کند تا درک بهتری از ابزار متداول فیض داشته باشند و قدردان و سپاسگزار آنها باشند.

ابزار متداول فیض

Blessed Are the Merciful

این شماره معنای «خوشابحال‌ها» را توضیح داده و اینکه چگونه باید آن را در زندگی‌های خود اجرا کنیم.

خوشابحال‌ها


Be Patient and Pray

این شماره مجله تیبل‌تاک در پی این است تا ایمانداران را کمک کند تا از این مانع بگذرند به این شیوه که افراد مسن به جوان‌ها و جوان‌ها به افراد مسن موضوعاتی در خصوص زندگی مسیحی بنویسند.

از پیدایش تا پیدایش

620x268_BlogHeader_IO_CoramDeo_BlogArt_16_DiscerningtheTruth

این شماره مجله تیبل‌تاک در پی این است تا مسیحیان را با بیاد آوردن آنها در واقعی بودن حقیقت یاری کند، جنبه‌های مختلف حقیقت و مکاشفات را کاوش کرده، و آنها را تشویق می‌کند تا حقیقت انجیل را دفاع کرده و آن را با دوستانشان، خانواده، و همسایگان خود در میان بگذارند.

حقیقت


620x268_BlogHeader_IO_CoramDeo_BlogArt_14_FaithfulServants

این شماره برداشت کتاب‌مقدسی از رهبریت را بررسی کرده تا اینگونه ایمانداران را مهیا کند تا در شرایط مختلف زندگی رهبران و پیروان بهتری باشند.

رهبری

620x268_BlogHeader_IO_CoramDeo_BlogArt_07_DoersnotHearersOnly

این نسخه از مجله در تلاش است تا با بررسی جنبه‌های مختلف معنای انجام الهیات آن هم با وفاداری، به مسیحیان عادی کمک کند تا الهیدانان بهتری شوند.

انجام الهیات


Fear of Being Disliked

این شماره مجله تیبل‌تاک در پی این است تا مسیحیان را یاری کند تا ترس خودشان را بهتر درک کنند، مایل باشند تا به ترس‌های خود اعتراف کنند، و در خدا آسایش برای ترس‌های خود را بجویند.

ترس

Faithfulness and Fruitfulness

شماره ژانویه‌ی مجله‌ی تیبل‌تاک به بررسی گفته‌های کتاب‌مقدس درباره‌ی موفقیت می‌پردازد.

موفقیت


Church Membership

برای یاری کردن خوانندگان برای درک بهتر الهیات اصلاحات و برای بخاطر آوردن چهار دهه انتشارات، این شماره جنبه‌های اصولی اصلاحات را پوشش خواهد داد و توضیح می‌دهد چرا مجله تیبل‌تاک چنین باوری را حفظ نموده است چونکه آنها در کلام خدا تعلیم داده شده‌اند.

درک اشتباه آموزه‌ها

Delighting in the Trinity

این شماره تلاش خواهد کرد تا این معضل را بوسیله در اختیار گذاشتن امور بنیادین در خصوص تثلیث مبارک مطرح کرده و اینکه چرا این الهیات برای سلامتی روحانی کلیسا و مردم آن اهمیت دارد.

تثلیث