جِی. وی. فِسکو, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

3 آوریل 2020

آنها را تعمید دهید

ما تعمید می‌دهیم، در نام خدای تثلیث زیرا خدا پسر خودش را فرستاد، او که روح خود را ریخته، و آسمان و زمین تازه را بنا کرده، ما را از گناهانمان پاک ساخته، و ما را با عیسی یکی کرده، یعنی آدم آخر، او که پیش قراول خلقت تازه است، آسمان و زمین تازه.