پُل دیوید تریپ, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

23 آگوست 2021

نظم دادن به خانه بدون کنترل کننده بودن

نظم بخشیدن به خانواده به معنی تحت کنترل درآوردن اعضای خانواده نیست. هدف ما آن نیست تا فرزندانمان شبیه ما و علائق و رویاهای‌مان وند. بلکه تا آنها در شباهت عیسی مسیح  رشد کرده و خود را تحت کنترل و رهبری او قرار دهند.