ویلیام بارکلی - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

21 سپتامبر 2022

اضطراب چیست؟

در مشغله‌های زندگی روزمره، چشمانمان را به مسیح بدوزیم، مسیح را جستجو کنیم، پادشاهی او را جستجو کنیم و او خود به ما آرامش خواهد داد.
6 آگوست 2022

آیین‌ها به‌عنوان ابزار فیض

آیین‌ها اگرچه مهم هستند، اما مسیح را به خودی خود و به نحوی عرفانی به ما اعطا نمی‌کنند. با این حال، وقتی آیین‌ها به درستی انجام شوند، ابزارهای حیاتی فیض بوده و ما را به جهت راه رفتن با خدا تقویت می‌کنند.