استیفان ام. کولمن - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

12 آگوست 2022

کاهن اَبدی

برای ایمانداران به مسیح، کهانت اعظم و ابدی عیسی باید منبع آرامش روزانه باشد. مسیح، منجی کامل و ابدی ما در آسمان و در دست راست خدای پدر نشسته است و از شایستگی خون خود که برای ما ریخته شده است دفاع می‌کند.