رنج و جلال در مزمور ۲۲
1 ژوئن 2020
تولیپ و الاهیات اصلاحات: تباهی کامل
8 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: مقدمه

تنها چند سال پیش از آنکه مهاجران دینی از کشتی مِی‌فِلاور (Mayflower) در سواحل نیو‌انگلند پیاده شوند، جدالی در هلند آغاز شد، و به سراسر اروپا و بعد تمام دنیا سرایت کرد. ماجرا از دانشکده‌ی الاهیات موسسه‌ی آموزشی‌ای هلندی شروع شد که به تعالیم کالونیستی متعهد بود. برخی از اساتیدِ آنجا شروع کردند به شک درباره‌ی مسائلی که به آموزه‌های برگزیدگی و از پیش‌برگزیدگی مربوط می‌شدند. وقتی که این جدال الاهیاتی در سراسر کشور پخش شد، کلیسا و الاهیدانانِ وقت را آشفته کرد. سرانجام، شورایی تشکیل شد. به این مسائل پرداخته، و دیدگاه‌های افراد مشخصی رد شد که شامل دیدگاه‌های مردی به نام جیکوب آرمینیوس نیز می‌شد.

گروهی که جنبشِ علیهِ الاهیاتِ اصلاحات صحیح را پیش برد، متعرضین خواندند. آنها متعرضین خوانده می‌شدند چون به آموزه‌های مشخصی در میراث الاهیاتی خودشان، متعرض و معترض بودند. اساساً پنج آموزه بودند که هسته‌ی این جدال را شکل می‌دادند. در نتیجه‌ی این مباحثه، این پنج مسئله‌ی الاهیاتی اساسی در نسل‌های بعدی به «پنج اصل کالونیسم» مشهور شدند. این پنج اصل امروزه از طریق مخفف بسیار مشهور تولیپ شناخته می‌شوند که راهی بسیار هوشمندانه برای تجمیع پنج بندی است که مورد بحث قرار داشتند. این پنج اصل را اگر طوری کنار هم قرار دهیم که مخفف آنها تولیپ (TULIP) شود، عبارتند از: تباهی کامل (total depravity)، برگزیدگی بی‌قید و شرط (unconditional election)، کفاره‌‌ی محدود (limited atonement)، فیض مقاومت‌ناپذیر (irresistible grace)، و پایداری مقدسین (perseverance of saints).

من به این رخداد تاریخی اشاره کردم چون درک اساس الاهیات اصلاحات صرفا در پرتو این پنج اصل، خطایی جدی است – ایمان اصلاحات شامل بسیاری عناصر الاهیاتی و اساس‌نامه‌های کلیسایی دیگری هم هست. با اینحال، اینها پنج اصل بحث‌برانگیز الاهیات اصلاحات هستند و عموماً به عنوان نقاط تمایز این مکتب دیده می‌شوند. طی پنج مطلب بعدی، به این پنج اصل کالونیسم به ترتیب قرارگیری آنها در مخفف تولیپ، نگاه خواهیم کرد.

این مقاله در وب‌سایت سازمان خدمات لیگونیر منتشر شده است. 

آر. سی. اسپرول
آر. سی. اسپرول
دکتر آر. سی. اسپرول، بنایانگذار سازمان خدمات لیگونیر و بنا کننده‌ی کلیسا Saint Andrew's Chapel در شهر سنفورد، ایالت فلوریدا بوده است. ایشان اولین ریس دانشگاه Reformation Bible College بوده و بیش از صد جلد کتاب به رشته تحریر درآورده که می‌توان به قدوسیّت خدا (The Holiness of God) اشاره کرد.