مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

22 ژوئن 2020

چرا مسیحیان روز یکشنبه عبادت می‌کنند؟

از آفرینش تا زمان مسیح، قوم خدا شش روز کار و در روز هفتم استراحت کرده‌اند. از کار مسیح تا زمان تکمیل ملکوت، قوم خدا با نگاهی به پشت سر و کار تمام شده‌ی مسیح، در اولین روز هفته استراحت و شش روز دیگر را کار می‌کنند.