مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

23 آوریل 2020

آیا دعا فکر خدا را عوض می‌کند؟

هر آنچه خدا انجام می‌دهد ابتدا برای جلال خود اوست سپس برای منفعت ما. ما دعا می‌کنیم چون خدا به ما فرمان داده که دعا کنیم، زیرا او را جلال می‌دهد، و چون برای ما مفید است.