آر. سی. اسپرول, Author at خدمات لیگونیر | صفحه 3 از 11

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

10 می 2021

آیا خدا وجود دارد؟

در این کتابچه، دکتر آر. سی. اسپرول اثبات م یکند که برای ایمان آوردن مجبور نیستیم که از عقل خود صر فنظر کنیم. در حقیقت، منطق و عقل، ب هروشنی نشان م یدهند که خدا وجود دارد و هی چکس بهان های برای ب یایمانی خود ندارد. دکتر اسپرول استدلا لهای رایج خداناباوران را رد م یکند و ناسازگاری و ماهیت غیرمنطقی انکار وجود خدا را نمایان می سازد.
10 می 2021

مسابقه‌ی ایمان

در این کتابچه، دکتر، آر. سی. اسپرول، آن‌چه را که برای زندگی و ایمان ما بسیار مهمّ هستند، توضیح می‌دهد. هم‌چنان‌که او به‌روشنی مفهوم و معنای ایمان مسیحی را شرح می‌دهد و به راه پیروزی اشاره می‌کند، امید ما نیز این است که شما خود را به این چالش وا دارید که زندگی شما تا این لحظه چگونه سپری شده و چگونه به‌سوی زندگی ابدی پیش می‌روید.
9 می 2021

الاغی که پادشاه را حمل کرد

دیوی الاغه. هیچ وقت برای انجام کاری انتخاب نشده بود. تا اون روز که خودش را در حال بردن آن پادشاه دید. و بعد از اون که دید چه پادشاهی را باید. سوار خودش کنه به خودش. افتخار می کرد.
20 آوریل 2021

درس ۱: تصاویر کتاب‌ مقدسی از کلیسا

کلیساشناسی، زیربخش الهیات نظام‌مند است که مربوط به ماهیت، عملکرد و مأموریت کلیساست. در این درس، دکتر اسپرول، مفهوم واقعی کلیسا را به‌عنوان قوم خدا، از لحاظ کلیسای دیدنی و نادیدنی تعریف می‌کند.
19 آوریل 2021

درس ۲: کلیسا: واحد و مقدس

خصوصیات کلیسا در تصویر عهدجدید از کلیسا، به‌عنوان بدن و ساختمانی با یک پایه‌ی محکم نشان داده شده است. در این درس، دکتر اسپرول، اتحاد و گوناگونی در یک کلیسا را توضیح می‌دهد.
18 آوریل 2021

درس ۳: کلیسا: جامع و رسولانی

خصوصیات کلیسا به‌عنوان جامع و رسولانی، امروزه اغلب توسط پروتستان‌ها، اشتباه درک شده است. در این درس، دکتر اسپرول، این اصطلاحات را بر اساس ماهیت جهانی و بنیان رسولان کلیسا تعریف می‌کند.
17 آوریل 2021

درس ۴: پرستش در کلیسا

پرستش، هدف اصلی کلیساست، بنابراین نباید آن را نادیده گرفت یا نسبت به آن غفلت کرد. در این درس، دکتر اسپرول به این سؤال می‌پردازد که پرستش واقعی چیست؟
16 آوریل 2021

درس ۵: آیین‌های کلیسایی

آیین‌های تعمید و شام خداوند باعث ایجاد مباحثاتی در کلیسا شده، اما دلایل خوبی داشته است. در این درس، دکتر اسپرول، اهمیت و جدّیت آیین‌ها را به‌عنوان هدایای مسیح به کلیسا توضیح می‌دهد.
15 آوریل 2021

درس ۶: تعمید

تعمید، لحظه‌ی مهمی در زندگی هر مسیحی است، چون این آیین توسط مسیح به‌عنوان نشانه و مُهر وعده‌های خدا بنیان نهاده شده است. در این درس، دکتر اسپرول به سؤالات مهمی درباره‌ی مفهوم، منشأ و اهمیت تعمید پاسخ می‌دهد.