2018_TBT_12_December.Cover

مسیح موعود

شماره دسامبر ۲۰۱۸ مجله تیبل‌تاک آیات متعدد و بسیار مهمی را از عهدعتیق در خصوص مسیح موعود بررسی خواهد کرد. وقتی عیسی در راه عموآس بر شاگردان خودش ظاهر شد، تمام آن چیزهایی که در خصوص او در شریعت، انبیاء، و مزمور- عهدعتیق- نوشته شده به کمال رسیده است را بیان کرد (لوقا ۲۴: ۱۳- ۲۵). عیسای مسیح مرکز نوشتجات مقدس عبرانی می‌باشد و به کمال رسیدن امید قوم عهدعتیق، و مسیحیان برای مدت‌های مدیدی به نبوت‌های مسیحی عهدعتیق برای فراگیری در خصوص شخص و کار نجات دهنده ما رجوع کرده اند. این شماره مجله تیبل‌تاک چندین آیات کلیدی پیشگویی درباره مسیح را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که چگونه آنها به مسیح اشاره می‌کنند.
 

 
1 فوریه 2021

فرمانروایی از بیت‌لحم

در این دنیای تاریک و خطرناک، میکاه نه تنها از قضاوت، بلکه از امید نیز سخن گفت. او پیش‌گویی کرد: مسیح موعود، شاه شاهان، که طلوع‌های‌ او از قدیم‌ و از ایام‌ ازل‌ بوده‌، در مکانی بسیار حقیر، در آخوری پست، در بِیت‌لَحِم افراته، بدنیا خواهد آمد.
31 مارس 2021

پسر داوود

آدم، پدر نسل بشر است. عیسی به عنوان پسر خدا، نه تنها نماینده نسل داوود هست بلکه نماینده‌ی نسل آدم نیز هست و با فدیه جان خود بر روی صلیب، بخشش از گناهان، رستاخیز و حیات ابدی را به ایمانداران خود خواهد بخشید.