مسیح موعود

شماره دسامبر ۲۰۱۸ مجله تیبل‌تاک آیات متعدد و بسیار مهمی را از عهدعتیق در خصوص مسیح موعود بررسی خواهد کرد. وقتی عیسی در راه عموآس بر شاگردان خودش ظاهر شد، تمام آن چیزهایی که در خصوص او در شریعت، انبیاء، و مزمور- عهدعتیق- نوشته شده به کمال رسیده است را بیان کرد (لوقا ۲۴: ۱۳- ۲۵). عیسای مسیح مرکز نوشتجات مقدس عبرانی می‌باشد و به کمال رسیدن امید قوم عهدعتیق، و مسیحیان برای مدت‌های مدیدی به نبوت‌های مسیحی عهدعتیق برای فراگیری در خصوص شخص و کار نجات دهنده ما رجوع کرده اند. این شماره مجله تیبل‌تاک چندین آیات کلیدی پیشگویی درباره مسیح را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که چگونه آنها به مسیح اشاره می‌کنند.
 

 
1 فوریه 2021

فرمانروایی از بیت‌لحم

در این دنیای تاریک و خطرناک، میکاه نه تنها از قضاوت، بلکه از امید نیز سخن گفت. او پیش‌گویی کرد: مسیح موعود، شاه شاهان، که طلوع‌های‌ او از قدیم‌ و از ایام‌ ازل‌ بوده‌، در مکانی بسیار حقیر، در آخوری پست، در بِیت‌لَحِم افراته، بدنیا خواهد آمد.
31 مارس 2021

پسر داوود

آدم، پدر نسل بشر است. عیسی به عنوان پسر خدا، نه تنها نماینده نسل داوود هست بلکه نماینده‌ی نسل آدم نیز هست و با فدیه جان خود بر روی صلیب، بخشش از گناهان، رستاخیز و حیات ابدی را به ایمانداران خود خواهد بخشید.
23 ژوئن 2021

عصای یهودا

عیسی همان پادشاه موعود از نسل یهوداست. سلطنتش را انتهایی نیست. با مرگ خود بر صلیب کفاره گناه شد. به آسمان صعود نموده و در حضور خداست، و روزی باز خواهد گشت و سلطنت او فراتر از اسرائیل خواهد بود. 
24 آگوست 2021

سرور سلامتی

پادشاهی خداوند احیا خواهد شد و قوم به اسارت رفته بازخواهند گشت. پیغام نبی در تاریکی دوران چنین بود. و پیغام کلیسا این است، که پادشاه ابدی، سرور سلامتی آمده و رهایی و احیا از اسارت گناه را به همراه آورده است.  
10 آگوست 2022

اسرائیل حقیقی خداوند

عیسی در اوج کار خود تاریخ اسرائیل را به شکلی عالی و کامل تکرار کرد. در سراسر عهدجدید، خداوند با جلال خود آشکار می‌کند که چگونه مسیح موعود، نبوت انبیا، وعده‌ها و طرح خدای تثلیث را تحقّق می‌بخشد.
12 آگوست 2022

کاهن اَبدی

برای ایمانداران به مسیح، کهانت اعظم و ابدی عیسی باید منبع آرامش روزانه باشد. مسیح، منجی کامل و ابدی ما در آسمان و در دست راست خدای پدر نشسته است و از شایستگی خون خود که برای ما ریخته شده است دفاع می‌کند.