شالوده‌ها، بخش سه

چون ما با گناه فاسد شده‌ایم، هیچ‌یک از ما در خودمان و از خودمان این توانایی را نداریم که به سوی خدا برویم. ما چگونه می‌توانیم نجات پُر از فیض او را از طریق عیسی مسیح دریافت کنیم؟ در این مجموعه، دکتر آر.سی. اسپرول، ما را با شخص و عمل روح‌القدس آشنا می‌کند. پس از اینکه روح خدا ما را از مرگ روحانی بیرون آورده و قلبی تازه به ما می‌بخشد، فقط از طریق ایمان ما را با مسیح متحد می‌سازد، و باعث می‌شود که در قدوسیت و توبه رشد کنیم، و ما را تا به آخر در ایمان حفظ می‌کند.

The Holy Spirit and His Work 1

اکثر افراد از کار روح‌القدس در زندگی مقدسین عهدعتیق سردرگم شده‌اند. دکتر اسپرول در این درس مطالعه‌ی شخص و کار روح‌القدس را با نگاهی بر کار او در زمینه‌ی عهدعتیق، تأیید نقش او در قدرت بخشیدن به افراد برای انجام عملکردهای مشخص از طرف خدا آغاز می‌کند.

درس ۱: روح‌القدس در عهد عتیق

The Holy Spirit and His Work 2

عمل فدیه‌دهنده‌ی مسیح توسط روح‌القدس در یک ایماندار بکار می‌رود. از طریق کار اوست که حیات روحانی می‌یابند. در این درس، دکتر اسپرول مطالعه‌اش را درباره‌ی روح‌القدس، با نگاهی بر کار او در زمینه‌ی عهدجدید، مخصوصاً کار تولد تازه ادامه می‌دهد.

درس ۲: روح‌القدس در عهدجدید


The Holy Spirit and His Work 3

روح‌القدس در زندگی ایمانداران و زندگی کلیسا نقش حیاتی دارد. او پاراکلیت و مددکاری است که مسیح وعده داد که می‌فرستد. در این درس، دکتر اسپرول اهمیت نقش روح را به‌عنوان تسلی‌دهنده‌ی موعودی که خدا فرستاد تا در دنیای متخاصم با قوم او باشد، توضیح می‌دهد.

درس ۳: پاراکلیت

The Holy Spirit and His Work 4

آیا از شما پرسیده‌اند: "آیا تعمید روح‌القدس یافته‌اید؟" این چه مفهومی دارد؟ در این درس، دکتر اسپرول درباره‌ی "تعمید روح‌القدس" و همچنین پدیده‌های مربوط به صحبت به زبان‌ها و تمایز غلط بین ایمان آوردن و تعمید روح صحبت می‌کند.

درس ۴: تعمید روح‌القدس


The Holy Spirit and His Work 4

مسیح عطایای روح‌القدس را به کلیسا عطا کرده تا کل بدن را تهذیب و تقویت کند. در این درس دکتر اسپرول فرق بین دیدگاه‌های مختلف عطایای روحانی را بررسی می‌کند و اعتبار عطایای روحانی را در زمینه‌ی زمان ما بازبینی می‌کند.

درس ۵: عطایای روح

The Holy Spirit and His Work 6

هدف اصلی روح‌القدس این است که انجیل را طوری بکار برد که اراده‌ی خدا انجام شود. در این درس، دکتر اسپرول میوه‌ی روح را با جزئیات بیان کرده و توصیف می‌کند تا ما به‌عنوان مسیحیان بدانیم که چگونه آن را در زندگیمان دنبال کنیم.

درس ۶: میوه‌ی روح‌القدس


The Holy Spirit and His Work 7

در کلیسای امروز، معجزات مورد بحث هستند. آیا ما باید انتظار داشته باشیم که معجزات در کلیسای معاصر اتفاق افتند، یا معجزات در پایان عصر رسالتی متوقف شدند؟ در این درس، دکتر اسپرول به طور دقیق بعضی از مسائل مربوط به این سؤال را که آیا معجزات در زمان حال اتفاق می‌افتند، توضیح می‌دهد.

درس ۷: آیا معجزات برای امروز هستند؟

The Holy Spirit and His Work 8

بر اساس تعریف کلاسیک، فیض، لطفی است که لایقش نیستیم و آن را بدست نمی‌آوریم. در این درس، دکتر اسپرول این ادراک را توسعه داده و بین فیض عام (جهانی) و فیض خاص (نجات‌بخش)، تمایز مهمی قائل می‌شود.

درس ۸: فیض عام


The Holy Spirit and His Work 9

وقتی ایمانداران سعی می‌کنند احکام خدا را درک کنند، با آموزه‌ی دشوار از پیش تعیین شدگی مواجه می‌شوند. در این درس، دکتر اسپرول بسیاری از سؤالات چالش‌برانگیزی را بررسی می‌کند که وقتی رابطه‌ی بین نجات و احکام حاکمانه‌ی خدا را مورد توجه قرار می‌دهیم، ایجاد می‌شود.

درس ۹: برگزیدگی و رد کردن

The Holy Spirit and His Work 10

وقتی خدا در زندگی شخص مداخله می‌کند تا او را به سوی ایمان هدایت کند، چه کار می‌کند؟ در این درس، دکتر اسپرول به این سؤال مهم اشاره می‌کند، درحالیکه بین دیدگاه‌های مونِرجیسم و سینِرجیسم تمایز قائل می‌شود. آیا فقط خدا قلب گناهکار را تبدیل می‌کند، یا این تبدیل قلب بر اساس اشتیاق گناهکار نیز می‌باشد؟

درس ۱۰: خواندگی ثمربخش


The Holy Spirit and His Work 11

آموزه‌ی عادل‌شمردگی به‌وسیله‌ی ایمان آنقدر مهم است که نهضت اصلاحات پروتستان را در قرن شانزدهم به حرکت درآورد. در این درس، دکتر اسپرول، عادل‌شمردگی و اجزای ضروری آن را مشخص می‌کند.

درس ۱۱: عادل‌شمردگی فقط به ‌وسیله‌ی ایمان

The Holy Spirit and His Work 12

ایمان نجات‌بخش چیست؟ این سؤال در زمان نهضت اصلاحات، به طور شایسته مورد توجه قرار گرفت و باید امروز هم به همان اندازه مورد توجه ما باشد. در این درس، دکتر اسپرول سه عنصر ایمان نجات‌بخش را که توسط اصلاح‌گرایان اظهار شده، بررسی می‌کند.

درس ۱۲: ایمان نجات‌بخش


The Holy Spirit and His Work 13

عضویت در خانواده‌ی خدا، یک هدیه است. این چیزی نیست که ایمانداران کسب کنند، چیزی نیست که صرفاً به خاطر انسان بودن داشته باشند. در این درس، دکتر اسپرول امتیاز خاص فرزند خدا بودن را از طریق فرزندخواندگی و اتحاد با مسیح توضیح می‌دهد.

درس ۱۳: فرزندخواندگی و اتحاد با مسیح

The Holy Spirit and His Work 14

وقتی یک نفر به‌وسیله‌ی ایمان به مسیح عادل شمرده شده، عمل تبدیل‌کننده‌ی تقدیس شدگی آغاز می‌شود. در این درس، دکتر اسپرول درباره‌ی مسیر تقدیس شدگی در زندگی مسیحی و تأثیرش در رشد ایماندار در فیض صحبت می‌کند.

درس ۱۴: تقدیس شدگی


The Holy Spirit and His Work 15

عهدجدید به ما اطمینان می‌دهد که خدا کسانی که از آنِ او هستند را حفظ می‌کند و عمل فدیه‌اش را تکمیل می‌نماید. در این درس دکتر اسپرول به این سؤال اشاره می‌کند که آیا مسیحیان می‌توانند نجاتشان را از دست بدهند.

درس ۱۵: پایداری مقدسین