مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

24 آگوست 2021

سرور سلامتی

پادشاهی خداوند احیا خواهد شد و قوم به اسارت رفته بازخواهند گشت. پیغام نبی در تاریکی دوران چنین بود. و پیغام کلیسا این است، که پادشاه ابدی، سرور سلامتی آمده و رهایی و احیا از اسارت گناه را به همراه آورده است.  
24 آگوست 2021

در کلیسای خود مشارکت کنید

خداوند از ما خواسته تا در کلیسای او و در کنار دیگر مقدسین و برای جلال او عطایایی را که به ما بخشیده به کار ببریم. مطیع رهبرانمان باشیم و تعلیم کلام خدا و دعا را جدی بگیریم.
24 آگوست 2021

تعمید نوزادان

ختنه نشان عهد با ابراهیم و نشانه‌ی عضویت نوزادان در جامعه‌ی یهودی نبود، بلکه نشانی بود از ایمان به خدای ابراهیم و امید به آینده تا نوزادان خانواده در پرتوی آن عهد، روزی ایمان ابراهیم را پیروی کنند.
24 آگوست 2021

خارج از کنترل و تحت کنترل

یکی از صفات خداوند حاکم مطلق بودن اوست. این بدان معنی نیست که امور مهم و اساسی در این خلقت تحت کنترل خداست و امور جزئی و روزمره در کنترل ما. نه، در تمامی قسمت‌های زندگی او حاکم است و همه چیز را تحت کنترل دارد.
24 آگوست 2021

خداوند سه‌گانه‌ی ما

در باب شناخت خدا باید به درستی اعتراف نماییم که حقیقتی جز این که خدای حقیقی و هستی بخش خدای تثلیث است وجود ندارد و این که ما در تولید یک حقیقت که برداشتی انسانی و ساختگی است فقط دچار بت سازی خواسته و یا خواسته شده‌ایم. 
23 آگوست 2021

شادی آمیخته با ناله‌مان

شادی ما در مسیح و نجاتی است که برای ما با قربانی شدنش مهیا ساخته است. رشد در این شادی در دنیای سقوط کرده در گناه هرچند همراه با ناله اما با تعمق در کلام خدا و تنفر از گناه و امداد جستن از تسلی بخش‌مان روح قدوس خداوند میسر است.
23 آگوست 2021

نظم دادن به خانه بدون کنترل کننده بودن

نظم بخشیدن به خانواده به معنی تحت کنترل درآوردن اعضای خانواده نیست. هدف ما آن نیست تا فرزندانمان شبیه ما و علائق و رویاهای‌مان وند. بلکه تا آنها در شباهت عیسی مسیح  رشد کرده و خود را تحت کنترل و رهبری او قرار دهند.
23 آگوست 2021

اقتدار در خدمت و اعلام حقایق

اقتدار کلیسا توسط کلام زنده‌ی خداوند و خدمت مسیح توسط رهبران کلیسا در میان جماعت مقدسین اعمال می‌شود. رهبران سرسپردگان و اعمال کنندگان اصولی هستند که در کلام خدا مکتوب است و ایمانداران به سرسپردگی از رهبری خداترس و وفادار کلیسا خوانده شده‌اند.
23 آگوست 2021

به ما مشورت بده

ما به شدت به افراد باسابقه، مومن و حکیم نیاز داریم که با فداکاری خانه، قلب، ذهن و زندگیشان را برای مردان و زنان جوانتر بگشایند. افراد باتجربه‌ و با محبتی که در چالشهای زندگی و خدمات‌مان همچون دوست همراهمان شوند.